ALGEMENE VOORWAARDEN MODELIEFJEMAAKT


Artikel 1 Definities

1. Modeliefjemaakt, gevestigd te Utrecht, KvK-nummer 51849208, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Modeliefjemaakt.
2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als consument.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod, overeenkomsten en levering van goederen door of namens Modeliefjemaakt waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 Aanbod

Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder bepaalde voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld.
Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Producten worden echter met de hand gemaakt, waardoor kleine afwijkingen plaats kunnen vinden.
Modeliefjemaakt kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de consument redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Een aanbod of gedane bestelling vervalt zonder betaling na 14 kalenderdagen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 4 Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod heeft aanvaard en voldoet aan de gestelde voorwaarden.
Modeliefjemaakt bevestigt de aanvaarding van het aanbod door een orderbevestiging via de e-mail.
Modeliefjemaakt zorgt voor een veilige webomgeving en treft passende maatregelen voor elektronische betaling. Gegevens van de consument zullen met technische en organisatorische maatregelen worden beveiligd.
Modeliefjemaakt kan binnen wettelijke kaders onderzoeken of de consument aan zijn betalingsverplichting kan voldoen. Indien Modeliefjemaakt, op basis van dit onderzoek, grond ziet de overeenkomst niet aan te gaan, heeft zij het recht een bestelling te weigeren of aan de uitvoering van de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5 Tarieven en betalingen

De in het aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten.
De in het aanbod vermelde prijzen van de aangeboden producten zullen niet worden verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderde btw tarieven, tenzij de prijzen van de producten zijn gebonden aan schommelingen op de financiële markt waar Modeliefjemaakt geen invloed op heeft.
Betalingen vinden plaats op het moment dat een aanbod is aanvaard door de consument. Pas na volledige betaling zal de bestelling in behandeling worden genomen en de geschatte levertijd aanvangen.
Betalingen dienen te worden voldaan binnen 14 kalenderdagen. Wanneer de betaling niet tijdig is voldaan, zal de bestelling worden verwijderd.

Artikel 6 Informatieverstrekking consument

1. Consument stelt alle informatie, waaronder verzendgegevens, die voor de uitvoering van de overeenkomst relevant is tijdig beschikbaar aan Modeliefjemaakt.
2. Consument staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Modeliefjemaakt zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
3. Consument vrijwaart Modeliefjemaakt voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste en tweede lid van dit artikel gestelde.

Artikel 7 Herroepingsrecht

De producten van Modeliefjemaakt worden op maat en naar wensen van de consument gemaakt. De producten zijn om deze reden dan ook uitgezonderd van het herroepingsrecht.
De consument is echter wel gerechtigd de bestelling binnen 3 werkdagen na bevestiging van de bestelling te annuleren. Bij annulering binnen 3 werkdagen zal 5 euro administratiekosten of 25% van de kosten in rekening worden gebracht ten behoeve van het aangeschafte materiaal. Annulering na 3 werkdagen resulteert in volledige betaling van het bedrag, geen resitutie.

Artikel 8 Levering en bezorging

Als verzendadres geldt het adres dat de consument heeft opgegeven. Modeliefjemaakt is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.
Modeliefjemaakt is enkel gehouden te leveren in de door haar aangegeven leveringsgebieden, zijnde Nederland, Belgie en Duitsland.
Modeliefjemaakt steeft ernaar geaccepteerde bestellingen binnen 14 weken te verzenden, tenzij een langere termijn is afgesproken. Indien de bezorging langer duurt dan 24 weken heeft de consument het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Modeliefjemaakt zal het bedrag dat de consument heeft betaald binnen 14 kalenderdagen na ontbinding terugbetalen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid schade

1. Modeliefjemaakt is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
2. Modeliefjemaakt is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens consument verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3. Het gebruik van een verzwaringsrisico door consument is op eigen risico. Modeliefjemaakt adviseert bij twijfel over gebruik advies in te winnen bij een ergo- of fysiotherapeut.
4. Modeliefjemaakt is niet aansprakelijk voor het ontstaan van allergische reacties bij consument.
5. Modeliefjemaakt is niet aansprakelijk voor het stukgaan van het product indien hier niet-zorgvuldig mee om wordt gegaan.
6. Modeliefjemaakt is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het verkeerd gebruik van het product na het geven van advies.
7. Modeliefjemaakt raadt af de producten met een wasmachine te wassen en is niet aansprakelijk voor de situatie wanneer tegen dit advies in wordt gehandeld.
8. Modeliefmaakt raadt tevens af de producten te gebruiken voor kinderen jonger dan 2 jaar te gebruiken en kan niet aansprakelijk worden gehouden wanneer tegen dit advies in wordt gehandeld.
9. In het geval dat Modeliefmaakt een schadevergoeding verschuldigd is aan consument bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door Modeliefjemaakt aan consument is gefactureerd.
10. De consument vrijwaart Modeliefjemaakt tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde producten.

Artikel 10 Intellectueel eigendom en auteursrechten

De intellectuele eigendomsrechten op het merk, de handelsnaam, ontwerpen en afbeeldingen van Modeliefjemaakt berusten bij Modeliefjemaakt en mogen zonder toestemming niet worden gebruikt of verveelvoudigd.
Het handelen in strijd met het in het lid 1 van dit artikel gestelde, levert een inbreuk op auteursrechten op.
Bij inbreuk komt Modeliefjemaakt een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
Eigendom van door Modeliefjemaakt geleverde goederen gaat over op consument wanneer de betaling volledig is voltooid.


Artikel 11 Aanbiedingen en acties

Modeliefjemaakt kan aanbiedingen en acties aanbieden. Wanneer de termijn van de aanbieding of actie is verstreken, is Modeliefjemaakt niet meer verplicht zich aan de bij de actie geldende voorwaarden te houden.
Aangeboden kortingen zijn enkel van toepassing wanneer de betaling binnen de gestelde termijn is voldaan. Modeliefjemaakt bepaalt te allen tijde of de korting correct is toegepast. In geval van foutieve toepassing behoudt Modeliefjemaakt het recht de bestelling te annuleren.


Artikel 12 Klachten en garantie

Consument is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde producten binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht kenbaar te maken aan Modeliefjemaakt.
Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten over fysieke aankopen uit de webshop aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het de consument vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 13 Geschilbeslechting

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Modeliefjemaakt is gevestigd.
4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Modeliefjemaakt en betrokken derden 12 maanden.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang direct een kortingscode voor 5% korting op ons gehele assortiment. De code dient u bij het afrekenen in te vullen! Let op: de code is alleen zichtbaar op onze site en komt NIET per email.
Aanmelden
© 2017 - 2024 Naaiatelier ModeliefjeMaakt | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel